Báo cáo DDCI (Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, Ngành)

3 Tháng Tư, 2024

Kế hoạch triển khai đánh giá DDCI năm 2024

Để tiếp tục tạo những chuyển biến tích cực về môi trường đầu tư kinh doanh và vị trí xếp hạng chỉ số PCI của thành phố, Ủy ban nhân […]
7 Tháng Ba, 2024

Hội nghị Phân tích Chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023

Sáng ngày 07/3/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2023 của Sở, đồng chí Nguyễn […]
19 Tháng Một, 2024

Kết quả DDCI năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Năm 2023, điểm số DDCI của Sở Kế hoạch và Đầu tư đạt 79,14 điểm, xếp thứ 2/21 Sở, ban, ngành, tăng 1 bậc so với năm 2022. Sở Kế […]
19 Tháng Một, 2024

Cảm nhận chung về môi trường đầu tư, kinh doanh thành phố Hải Phòng thông qua kết quả đánh giá DDCI năm 2023

Bức tranh kinh doanh của cộng đồng sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố đan xen nhiều gam màu sáng, tối. Khảo sát DDCI Hải Phòng năm 2023 […]
10 Tháng Một, 2024

Công bố kết quả đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, Ngành và địa phương (DDCI) thành phố Hải Phòng năm 2023

Sáng ngày 10/01/2023, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã công bố kết quả đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa […]
14 Tháng Một, 2023

Kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, Ngành và Địa phương Thành phố Hải Phòng năm 2022

File đính kèm:  1_ Full_Bao cao DDCI HP 2022 2_ Bao cao tom tat DDCI HP 2022
4 Tháng Một, 2022

Kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, Ngành và Địa phương Thành phố Hải Phòng năm 2021

File đính kèm: 1_ Final_ Bao cao DDCI HP 2021 2_ Final_ Bao cao tom tat DDCI HP 2021
10 Tháng Một, 2021

Kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, Ngành và Địa phương Thành phố Hải Phòng năm 2020

File đính kèm: Hai Phong DDCI 2020 – Bao cao Day du
3 Tháng Mười, 2020

Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2020 của thành phố Hải Phòng

Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 02/10/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng triển khai đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa […]
15 Tháng Sáu, 2019

Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 trong 6 tháng đầu năm 2019 tại thành phố hải Phòng

Báo cáo số 194/BC-UBND ngày 14/6/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về […]