THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

3 Tháng Một, 2023

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

Nội dung danh mục.
3 Tháng Một, 2023

Dự thảo các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện

1. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh. 2. Lĩnh vực thành lập và hoạt động của hợp tác xã. 3. Lĩnh vực đấu thầu./.
3 Tháng Một, 2023

Công văn số 995/KHĐT-VP ngày 16/5/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý kiến dự thảo quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện

Công văn số 995/KHĐT-VP ngày 16/5/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý kiến dự thảo quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục […]
3 Tháng Một, 2023

Quyết định số 680/QĐ-CT ngày 29/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt quy trình mẫu giải quyết thủ tục hành chính

Quyết định số 680/QĐ-CT ngày 29/3/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt quy trình nội bộ mẫu giải quyết thủ tục hành chính. […]
3 Tháng Một, 2023

Quyết định số 994/QĐ-CT ngày 26/4/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định số 994/QĐ-CT ngày 26/4/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư […]
3 Tháng Một, 2023

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định số 994/QĐ-CT ngày 26/4/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoajh và đầu tư trên địa bàn […]
3 Tháng Một, 2023

Quyết định số 978/QĐ-CT ngày 07/5/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Quyết định số 978/QĐ-CT ngày 07/5/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa […]
3 Tháng Một, 2023

Công văn về việc xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Công văn số 1308/KHĐT-VP ngày 20/6/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch […]
3 Tháng Một, 2023

Công văn của Sở Thông tin và Truyền thông về nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến và hướng dẫn thực hiện qua ứng Zalo

Công văn số 2099/STTTT-CNTT ngày 04/10/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến ở mức […]
3 Tháng Một, 2023

Thủ tục hành chính lĩnh vực thanh tra

Truy cập thủ tục hành chính lĩnh vực thanh tra tại đây.
3 Tháng Một, 2023

Quyết định số 3164/QĐ-TTCP ngày 26/12/2017 của Tổng Thanh tra Chính phủ công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ

Quyết định số 3164/QĐ-TTCP ngày 26/12/2017 của Tổng Thanh tra Chính phủ công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh […]
3 Tháng Một, 2023

Quyết định số 700/QĐ-TTCP ngày 09/10/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ

Quyết định số 700/QĐ-TTCP ngày 09/10/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc […]
3 Tháng Một, 2023

Công văn số 292/TTCP-VP ngày 27/02/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc đính chính nội dung tại Quyết định số 700/QĐ-TTCP ngày 09/10/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ

Công văn số 292/TTCP-VP ngày 27/02/2020 của Thanh tra Chính phủ về việc đính chính nội dung tại Quyết định số 700/QĐ-TTCP ngày 09/10/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ. […]
3 Tháng Một, 2023

Công bố TTHC lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

di-2232-QD-UBND.signed (4).pdf
3 Tháng Một, 2023

Quyết định công bố danh mục TTHC lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

di-2232-QD-UBND.signed.pdf