Thủ tục đầu tư trong nước

10 Tháng Tám, 2023

KHÁI QUÁT TRÌNH TỰ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ NGOÀI KHU KINH TẾ ĐÌNH VŨ – CÁT HẢI

(Phạm vi áp dụng: Kể từ khi Nhà đầu tư được Ủy ban nhân dân thành phố cấp Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận […]
10 Tháng Tám, 2023

HƯỚNG DẪN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ, LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THÔNG QUA HÌNH THỨC ĐẤU THẦU

* CÁC HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 29 Luật Đầu tư […]
10 Tháng Tám, 2023

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Trong quá trình thực hiện dự án, Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án có trách nhiệm: 1. Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo […]