Tổ chức bộ máy

CƠ CẤU TỔ CHỨC

I. LÃNH ĐẠO SỞ:

1. Giám đốc Sở: Nguyễn Ngọc Tú

– Điện thoại: 0225 3822088

– Email: nguyenngoctu@haiphong.gov.vn

2. Phó Giám đốc Sở: Nguyễn Thanh Long

– Điện thoại: 0225 3842358

– Email: longkhdthp@gmail.com

3. Phó Giám đốc Sở: Trần Thị Hải Yến

– Điện thoại:

– Email: tthaiyen@yahoo.com

4. Phó Giám đốc Sở: Bùi Tiến Phong

– Điện thoại: 0913590898

– Email: phongdpi@yahoo.com.vn

II. CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ:

1. Văn phòng Sở:

– Chánh Văn phòng: Vũ Anh Tuấn

– Điện thoại: 0225 3842359

– Email: vp.dpi.hp@gmail.com

2. Phòng Tổng hợp – Quy hoạch:

– Trưởng phòng: Nguyễn Thị Phương Thùy

– Điện thoại: 0225 3822186

– Email:tonghop.dpi.hp@gmail.com

3. Thanh tra Sở:

– Chánh Thanh tra: Nguyễn Anh Tuấn

– Điện thoại: 0225 3842225

– Email: thanhtra.dpi.hp@gmail.com

4. Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân:

– Trưởng phòng: Hoàng Anh Tuấn

– Điện thoại: 0225 3823352

– Email:qlptdn.dpi.hp@gmail.com

5. Phòng Kinh tế ngành:

– Trưởng phòng: Nguyễn Thanh Ngọc

– Điện thoại: 0225 3822017

– Email: ktn.dpi.hp@gmail.com

6. Phòng Đấu thầu, Thẩm định và giám sát đầu tư:

– Trưởng phòng: Đặng Thị Hải Hà

– Điện thoại: 0225 3841530

– Email: thamdinh.dpi.hp@gmail.com

7. Phòng Khoa giáo, Văn xã:

– Trưởng phòng: Nguyễn Thị Huyền Trang

– Điện thoại: 0225 3822097

– Email: vhxh.dpi.hp@gmail.com

8. Phòng Kinh tế đối ngoại:

– Trưởng phòng: Nguyễn Thị Phương Mai

– Điện thoại: 0225 3842307

– Email: phongktdn.dpi.hp@gmail.com

9. Phòng Đăng ký kinh doanh:

– Trưởng phòng: Phạm Đình Phúc

– Điện thoại: 0225 3747565

– Email: dkkd.dpi.hp@gmail.com

III. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP:

1. Trung tâm Tư vấn đấu thầu:

– Giám đốc trung tâm: Lê Thị Thắm

– Điện thoại: 0225 3823238

– Email: tttvdt.dpi.hp@gmail.com