Chức năng nhiệm vụ

Quyết định số 72/2022/QĐ-UBN ngày 07/12/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng.
Nội dung Quyết định số 72/2022/QĐ-UBND.