Người phát ngôn

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CHÁNH VĂN PHÒNG SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HẢI PHÒNG

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Email Ghi chú
1 Nguyễn Ngọc Tú Giám đốc Sở 0903470809 nguyenngoctu@haiphong.gov.vn Người phát ngôn
2 Vũ Anh Tuấn Chánh Văn phòng 0904816388 vp.dpi.hp@gmail.com Đầu mối cung cấp thông tin