Thống kê dữ liệu đăng ký doanh nghiệp năm 2023

Tình hình đăng ký doanh nghiệp năm 2023

Trong tháng 01 năm 2023 Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hải Phòng đã cấp 190 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 982.342 triệu đồng, giảm 14,8% về số doanh nghiệp và giảm 54,83% về tổng số vốn điều lệ so với cùng kỳ năm 2022.
Trong tháng 02 năm 2023 Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hải Phòng đã cấp 304 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.592 tỷ đồng, tăng 73,71% về số doanh nghiệp và giảm 47,53% về tổng số vốn điều lệ so với cùng kỳ năm 2022.
Trong 02 tháng đầu năm 2023 Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hải Phòng đã cấp 494 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 2.574 tỷ đồng, tăng 24,12% về số doanh nghiệp và giảm 50,58% về tổng số vốn điều lệ so với 02 tháng đầu năm 2022.
Trong tháng 3 năm 2023 Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hải Phòng đã cấp 368 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 2.094 tỷ đồng, tăng 12,54% về số doanh nghiệp và giảm 11,35% về tổng số vốn điều lệ so với cùng kỳ năm 2022.
Trong 3 tháng đầu năm 2023 Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hải Phòng đã cấp 862 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 4.669 tỷ đồng, tăng 18,9% về số doanh nghiệp và giảm 38,33% về tổng số vốn điều lệ so với 3 tháng đầu năm 2022.
Trong tháng 4 năm 2023 Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hải Phòng đã cấp 266 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 2.821 tỷ đồng, giảm 14,19% về số doanh nghiệp và tăng 12,85% về tổng số vốn điều lệ so với cùng kỳ năm 2022.
Trong 4 tháng đầu năm 2023 Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hải Phòng đã cấp 1.128 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 7.490 tỷ đồng, tăng 8,99% về số doanh nghiệp và giảm 25,63% về tổng số vốn điều lệ so với 4 tháng đầu năm 2022.
Trong tháng 5 năm 2023 Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hải Phòng đã cấp 340 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.592 tỷ đồng, tăng 73,71% về số doanh nghiệp và giảm 47,53% về tổng số vốn điều lệ so với cùng kỳ năm 2022.
Trong 5 tháng đầu năm 2023 Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hải Phòng đã cấp 1.468 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 9.741 tỷ đồng, tăng 7,39% về số doanh nghiệp và giảm 22,46% về tổng số vốn điều lệ so với 5 tháng đầu năm 2022.
Trong tháng 6 năm 2023 Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hải Phòng đã cấp 303 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 2.855 tỷ đồng, giảm 0,33% về số doanh nghiệp và tăng 62,38% về tổng số vốn điều lệ so với cùng kỳ năm 2022.
Trong 6 tháng đầu năm 2023 Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hải Phòng đã cấp 1.771 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 12.597 tỷ đồng, tăng 5,98% về số doanh nghiệp và giảm 12,05% về tổng số vốn điều lệ so với 6 tháng đầu năm 2022.
Trong tháng 7 năm 2023 Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hải Phòng đã cấp 297 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 4.567 tỷ đồng, giảm 2,62% về số doanh nghiệp và tăng 92,15% về tổng số vốn điều lệ so với cùng kỳ năm 2022.
Trong 7 tháng năm 2023 Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hải Phòng đã cấp 2.068 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 17.164 tỷ đồng, tăng 4,66% về số doanh nghiệp và tăng 2,78% về tổng số vốn điều lệ so với 7 tháng năm 2022.
Trong tháng 8 năm 2023 Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hải Phòng đã cấp 317 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 2.942 tỷ đồng, tăng 67,72% về số doanh nghiệp và tăng 131,54% về tổng số vốn điều lệ so với cùng kỳ năm 2022.
Trong 8 tháng năm 2023 Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hải Phòng đã cấp 2.385 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 20.106 tỷ đồng, tăng 10,16% về số doanh nghiệp và tăng 11,89% về tổng số vốn điều lệ so với 8 tháng năm 2022.
Trong tháng 9 năm 2023 Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hải Phòng đã cấp 237 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.489 tỷ đồng, giảm 22,3% về số doanh nghiệp và giảm 26,33% về tổng số vốn điều lệ so với cùng kỳ năm 2022.
Trong 9 tháng năm 2023 Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hải Phòng đã cấp 2.622 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 21.596 tỷ đồng, tăng 6,15% về số doanh nghiệp và tăng 8,02% về tổng số vốn điều lệ so với 9 tháng năm 2022.
Trong tháng 10 năm 2023 Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hải Phòng đã cấp 365 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 2.346 tỷ đồng, tăng 21,26% về số doanh nghiệp và giảm 35,72% về tổng số vốn điều lệ so với cùng kỳ năm 2022.
Trong 10 tháng năm 2023 Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hải Phòng đã cấp 2987 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 23.943 tỷ đồng, tăng 7,8% về số doanh nghiệp và tăng 1,27% về tổng số vốn điều lệ so với 10 tháng năm 2022.
Trong tháng 11 năm 2023 Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hải Phòng đã cấp 316 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 7.300 tỷ đồng, tăng 35,62% về số doanh nghiệp và tăng 301,01% về tổng số vốn điều lệ so với cùng kỳ năm 2022.
Trong 11 tháng năm 2023 Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hải Phòng đã cấp 3.303 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 31.243 tỷ đồng, tăng 9,95% về số doanh nghiệp và tăng 22,7% về tổng số vốn điều lệ so với 11 tháng năm 2022.