Diễn đàn Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng năm 2023: “Kiến tạo dữ liệu số – Nền tảng phát triển kinh tế xã hội”