Thông báo về việc đăng ký tham gia Hội nghị quốc tế về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số