Hội nghị chuyển đổi số cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa Thành phố Hải Phòng: Cơ hội, thách thức và giải pháp