Thông báo Tổ chức “Hội thảo về công tác xúc tiến đầu tư và quản lý, giám sát dự án đầu tư trên địa bàn quận Dương Kinh, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng”