Tiểu sử lãnh đạo

BAN GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại Cơ quan
1 Nguyễn Ngọc Tú Giám đốc Sở 0225.3822088
2 Nguyễn Thanh Long Phó Giám đốc Sở 0225.3842358
3 Trần Thị Hải Yến Phó Giám đốc Sở 0225.3842307
4 Bùi Tiến Phong Phó Giám đốc Sở

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA GIÁM ĐỐC SỞ

Từ tháng, năm đến tháng, năm Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đảng, chính quyền, đoàn thể,…).
T6/2003-T4/2012 Chuyên viên, Phó trưởng Phòng Quản lý quy hoạch Sở Xây dựng Hải Phòng
T5/2012-T9/2015 Chuyên viên Phòng Kinh tế ngành 1,Văn phòng UBND thành phố
T10/2015-T6/2016 Phó Trưởng Phòng Kinh tế ngành 1,Văn phòng UBND thành phố
T7/2016- T12/2018 Trưởng phòng Xây dựng, Giao thông, Công thương, Văn phòng UBND thành phố
T01/2019 – 11/8/2021 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thư ký Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố

 

Từ 12/8/2021 đến 15/01/2024 Ủy viên Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố
Từ 16/01/2024 đến nay Ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng