TIẾP CẬN THÔNG TIN

3 Tháng Một, 2023

Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Nội dung chi tiết Quyết định số 507/QĐ-UBND.
3 Tháng Một, 2023

Biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20/4/2010 về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

Tải Công văn số 1559/KHĐT-VHXH Tải biểu mẫu kèm theo Công văn số 1559/KHĐT-VHXH
3 Tháng Một, 2023

Bộ Tư pháp ban hành Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTP về hướng dẫn thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính

Ngày 29/9/2015 Bộ tư pháp ban hành Thông tư số 13/2015/TT-BTP sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BTP ngày 31/01/2013 về hướng dẫn thực hiện […]
3 Tháng Một, 2023

Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

Ngày 16/6/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa. Thông tư […]
3 Tháng Một, 2023

Mục tiêu thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng

Mục tiêu thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng: – Cụ thể hóa các nhiệm vụ theo […]
3 Tháng Một, 2023

Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp

Ngày 13/10/2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp. […]
3 Tháng Một, 2023

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư

Ngày 03/4/2015 Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 690/QĐ-CT về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực kế hoạch và đầu tư […]
3 Tháng Một, 2023

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Số: 10/KH-KHĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hải […]
29 Tháng Mười Hai, 2022

Kết luận về việc thanh tra công tác cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã tại Ủy ban nhân dân quận Kiến An.

Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Quyết định số 174/QĐ-KHĐT ngày 05/11/2021 về việc thanh tra công tác cấp […]
29 Tháng Mười Hai, 2022

Báo cáo kê khai tài sản 2021

36 BC-KHDT (BAN CHUAN)_0001.signed.pdf
29 Tháng Mười Hai, 2022

Công bố danh mục TTHC thay thế lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn thư của ngành thanh tra trên địa bàn thành phố Hải Phòng

QĐ-2123-UBND danh mục TTHC trong TCD, xử lý đơn thư.pdf
29 Tháng Mười Hai, 2022

Công bố Kết luận thanh tra số 03/KL-KHĐT tại Ủy ban nhân dân quận Dương Kinh

Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành thanh tra công tác quản lý đầu tư tại Ủy ban nhân […]
29 Tháng Mười Hai, 2022

Kết luận thanh tra công tác quản lý đầu tư tại Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng

Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Quyết định số 98/QĐ-KHĐT ngày 11/5/2022 về việc thanh tra công tác quản […]