ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

ODA1

Vốn phát triển chính thức

NGO1

Đầu tư phi chính phủ

FDI1

Đầu tư trực tiếp nước ngoài

anh_dtnn

Đầu tư ra nước ngoài