Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

 Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Đối với lĩnh vực đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vay ưu đãi của các nhà tài trợ:

1. Đề xuất Chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài :

a) Trình tự và cách thức thực hiện:

– Bước 1: Khoản 1, Điều 13 Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi

– Bước 2: Trên cơ sở Đề xuất từng chương trình, dự án của các Đơn vị quản lý, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng có Văn bản tham vấn ý kiến các ngành liên quan;

– Bước 3: Sau khi nhận được ý kiến các ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân nhân thành phố Hải Phòng làm cơ sở để Uỷ ban nhân dân thành phố có Văn bản trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

– Bước 4: Tiêu chí quy định tại Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 56/2020

– Bước 5: Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân thành phố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Đề xuất chương trình, dự án được cho phép triển khai lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư;

b) Thi gian làm vic: Các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần, sáng từ 7:30 đến 12:00, chiều từ 13:30 đến 17:00.

c) Thành phần hồ sơ:

– Phụ lục II của Nghị định số 56/2020/NĐ-CP

d) Số lượng hồ sơ:

08 (bộ) bằng tiếng Anh và tiếng Việt

đ) Thời hạn giải quyết: không quy định

e) Cơ quan thực hiện:

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Thủ tướng Chính phủ

– Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư

– Cơ quan phối hợp (nếu có): các Bộ, ngành có liên quan, tuỳ theo lĩnh vực của Dự án.

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ dự án (Ban quản lý dự án)

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Đề xuất chương trình, dự án được cho phép triển khai lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư .

i) Lệ phí: Không

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Theo phụ lục II Nghị định số 56/2020/NĐ-CP

l)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 56/NĐ-CP

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số 56/2020/NĐ-CP

2. Xác nhận chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA:

a) Trình tự và cách thức thực hiện:

Bước 1: Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ khi hợp đồng chuyên gia có hiệu lực, Chủ dự án gửi Cơ quan chủ quản công văn đề nghị xác nhận chuyên gia và Hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28/5/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/ 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Bước 2: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ Hồ sơ hợp lệ của Chủ dự án, Cơ quan chủ quản xác nhận chuyên gia theo mẫu Mẫu số 1 Ban hành kèm theo Thông tư 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28/5/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/ 2009 của Thủ tướng Chính phủ (có đóng dấu giáp lai) và gửi 08 bản gốc cho Chủ dự án.

b) Thi gian làm vic: Các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần, sáng từ 7:30 đến 12:00, chiều từ 13:30 đến 17:00.

c) Thành phần hồ sơ:

– Công văn đề nghị xác nhận chuyên gia

– Bản cam kết không mang quốc tịch Việt Nam của chuyên gia.

– Bản sao hộ chiếu (có chứng thực) của chuyên gia và các thành viên trong gia đình chuyên gia, trong đó có trang thị thực nhập cảnh Việt Nam (nếu có) và trang đóng dấu xuất nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

– Bản gốc hoặc bản sao (có chứng thực) các tài liệu sau: (i) Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu dịch vụ tư vấn (cá nhân hoặc nhóm chuyên gia); (ii) Tài liệu đấu thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bao gồm phần danh sách tư vấn).

– Văn bản chấp thuận của Bên Việt Nam và Bên nước ngoài trong trường hợp có sự thay đổi và bổ sung so với danh sách chuyên gia, tư vấn trong tài liệu đấu thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Bản sao hợp đồng tư vấn của chuyên gia (cá nhân hoặc Nhóm chuyên gia) ký với nhà thầu, cơ quan có thẩm quyền Bên Việt Nam hoặc Bên nước ngoài.

          – Tờ khai xác nhận chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án ODA tại Việt Nam (8 bản) .

d) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

đ) Thời hạn giải quyết: 15 ngày

e) Cơ quan thực hiện:

– Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng

– Cơ quan phối hợp (nếu có): các Bộ, ngành có liên quan

g) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Chủ dự án (Ban quản lý dự án)

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Tờ khai xác nhận chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án ODA tại Việt Nam có xác nhận của cơ quan chủ quản.

i) Lệ phí: Không

k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu số 1 Ban hành kèm theo Thông tư 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28/5/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/ 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

l)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:

Đáp ứng được điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28/5/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/ 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

m) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28/5/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01/10/ 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng

Vui lòng bấm vào đây để xem thêm chi tiết

Nghi đình 56/2020