Thông báo về việc tạm ngừng nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử

Thực hiện kế hoạch nâng cấp Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Trung tâm Hỗ trợ nghiệp vụ đăng ký kinh doanh thông báo sẽ ngắt kết nối tới Ứng dụng đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (NBRS Online), Ứng dụng đăng ký kinh doanh căn bản (NBRS Basic) và các ứng dụng dịch vụ công khác trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp từ 18h00, thứ năm (ngày 29/4/2021) đến 07h00, thứ ba (ngày 04/5/2021). Đề nghị các đơn vị liên quan, doanh nghiệp không nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử trong thời gian nêu trên