Thông báo về việc lập và gửi báo cáo giám sát đánh giá đầu tư năm 2020 (lần 2)

Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi thông báo, đề nghị các Nhà đầu tư gửi báo cáo giám sát đánh giá đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành. Chi tiết file đính kèm:

CV số 399