Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh thành phố năm 2020

(Haiphong.gov.vn) – Năm 2020 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội thành phố 5 năm 2016 – 2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, cũng là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, nhất là Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cầu Hoàng Văn Thụ – Ảnh: Đức Nghĩa

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng đã ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh thành phố năm 2020, tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thúc đẩy chuyển dịch nội ngành theo hướng tăng nhanh hơn tỷ trọng khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. Từng bước chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng theo chiều sâu, ứng dụng công nghệ hiện đại, đựa vào đầu tư, xuất khẩu và thị trường trong nước. Phấn đấu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2020 tăng trên 16,5% so với năm 2019.

Tiếp tục cải thiện tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh; huy động mọi nguồn lực, tăng cường thu ngân sách, quyết liệt thực hiện các công trình, dự án trọng điểm. Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển giáo dục – đào tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa công nghệ, phát huy đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Phát triển đô thị, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu.

Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với cải cách công vụ, công chức, sắp xếp bộ máy, xây dựng chính quyền điện tử; cải cách tư pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; hướng tới xây dựng hình ảnh thành phố hấp dẫn, năng động. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Mở rộng liên kết vùng, nâng cao hiệu quả đối ngoại và hội nhập quốc tế.

Phát động phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2020 và 5 năm 2016 – 2020. Đẩy mạnh công tác thông tin, báo chí, truyền thông, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, đoàn thể các cấp trên địa bàn thành phố.