Tài liệu pháp lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài (NGO)

VIỆN TRỢ PHI CHÍNH PHỦ NƯỚC NGOÀI (NGO)

Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Nơi ban hành Nội dung Tải về
06/2016/QĐ-TTg
22/02/2016
Quyết định
Thủ tướng Chính phủ
40/2013/QĐ-TTg
10/07/2013
Quyết định
Thủ tướng Chính phủ
872/2015/QĐ-UBND
24/04/2015
Quyết định
Thành phố Hải Phòng
05/2012/TT-BNG
01/03/2012
Thông tư
Chính phủ
12/2012/NĐ-CP
01/03/2012
Nghị định
Chính phủ
225/2010/TT-BTC
31/12/2010
Thông tư
Bộ Tài chính
93/2009/NĐ-CP
22/10/2009
Nghị định
Chính phủ
80/2020/NĐ-CP
08/7/2020
Nghị định
Chính phủ