Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng

Chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng

Quyết định số 2638/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng  là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, gồm:

– Tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội;

–  Tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế – xã hội trên địa bàn thành phố;

– Quản lý về đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở thành phố;

– Quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; đấu thầu;

– Đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa bàn thành phố;

– Tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân;

– Tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.