1. Luật Doanh nghiệp 2020
  2. Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
  3. Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ  quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp
  4. Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp