Hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký