Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2020 – 2021 của thành phố Hải Phòng

Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 29/7/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2020 – 2021 của thành phố Hải Phòng.