Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2018 – 2019 của thành phố Hải Phòng

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 07/8/2018 về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2018 – 2019 của thành phố Hải Phòng.