Xây dựng Chính quyền điện tử là để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp

(Haiphong.gov.vn) – Chiều 28/6, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình dự và chủ trì họp Ban Chỉ đạo Xây dựng Chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng. Cùng dự có các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo.

Theo báo cáo của Văn phòng UBND thành phố Hải Phòng, trên cơ sở hạ tầng kỹ thuật, Trục liên thông văn bản thành phố và hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành (HP-eOffice) triển khai trên địa bàn thành phố. Kết quả đến nay 100% các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện đã kết nối, liên thông và gửi nhận văn bản điện tử có chữ ký số trên trục liên thông văn bản thành phố và trục liên thông văn bản quốc gia; Thực hiện nâng cấp phần mềm Trục liên thông văn bản thành phố kết nối và phản hồi trên 5 trạng thái với Trục liên thông văn bản quốc gia. Văn phòng Chính phủ đặc biệt quan tâm, chỉ đạo hướng dẫn thực hiện vấn đề đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, thành phố đã trang bị máy chủ bảo mật dùng riêng, tích hợp chứng thư số chuyên dùng; hệ thống hoạt động trong điều kiện giám sát, cảnh báo tình trạng kết nối và sự cố mạng 24/24; triển khai chữ ký số chuyên dụng trong gửi, nhận văn bản điện tử đã thực hiện cấp phát và bàn giao 90 chứng thư số cho các lãnh đạo các đơn vị.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình phát biểu tại cuộc họp

Qua nghe các Sở, ngành báo cáo việc triển khai thực hiện, Phó Chủ tịch Thường trực nhận định xây dựng chính quyền điện tử là chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, thay đổi theo hướng hiện đại hoá và thành phố Hải Phòng nghiêm túc thưc hiện triển khai Nghị quyết của Chính phủ.

Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Xuân Bình hoan nghênh các đơn vị bước đầu triển khai đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Chính phủ về xây dựng chính quyền điện tử. Phó Chủ tịch Thường trực đề nghị bám sát vào khung kiến trúc chính quyền điện tử theo hướng dẫn của Trung ương để đánh giá, rà soát thực trạng triển khai của Hải Phòng, chỉ ra được thiếu hụt khi triển khai, xem xét triển khai theo hướng khắc phục yếu điểm để đáp ứng yêu cầu triển khai theo đúng lộ trình của Chính phủ. Giao Sở Thông tin và Truyền thông và Văn phòng UBND thành phố làm đầu mối rà soát báo cáo tình hình cho lãnh đạo UBND thành phố trước ngày 15/7; Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND thành phố xem xét, tham mưu UBND thành phố mời chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng chính quyền điện tử của Văn phòng Chính phủ; Viettel và Ban cơ yếu xuống hướng dẫn thực hiện triển khai; Sở Nội vụ chủ động phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện mở rộng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho các cán bộ chủ chốt trong thời gian tới; đề nghị Tổ công tác Ban Chỉ đạo tăng cường kiến thức về việc triển khai xây dựng chính quyền điện tử.