Thông báo v/v lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2016