Thống kê dữ liệu

fdi324
Biểu đồ thống kê dữ liệu Đăng ký Kinh doanh năm 2023
Biểu đồ thống kê dữ liệu Đăng ký Kinh doanh năm 2024
Biểu đồ Kinh tế - Xã hội thành phố: Tốc độ tăng/giảm một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu tháng 11/2023 so với cùng kỳ năm trước
Biểu đồ vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện theo giá hiện hành
Ước năm 2023
(Tỷ đồng)
Biểu đồ Chỉ số kinh tế - xã hội thành phố năm 2023
Biểu đồ tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP Quý I/2024
BIỂU ĐỒ VỐN ĐẦU TƯ TOÀN XÃ HỘI
KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUÝ I/2024
(KH giao năm 2024: 210.000 tỷ đồng)