Thống kê dữ liệu

Biểu đồ thống kê dữ liệu Đăng ký Kinh doanh năm 2023
Biểu đồ Kinh tế - Xã hội thành phố: Tốc độ tăng/giảm một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu tháng 11/2023 so với cùng kỳ năm trước
Biểu đồ vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện theo giá hiện hành
Ước năm 2023
(Tỷ đồng)
Biểu đồ Chỉ số kinh tế - xã hội thành phố năm 2023