LIÊN HỆ

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HẢI PHÒNG

Số 1 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại:

Phòng Kinh tế đối ngoại: (84) 225-3842307

Phòng Đăng ký kinh doanh: (84) 225-3823769

Văn thư Sở: (84) 225-3842614

Email: haiphongdpi@haiphong.gov.vn

Website: www.haiphongdpi.gov.vn

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ HẢI PHÒNG

Số 24 Cù Chính Lan, Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại: (84) 225-3841 693

Fax: (84) 225-3842 426

Email: banquanlykkt@haiphong.gov.vn

Website: www.heza.gov.vn