Các đơn vị hỗ trợ đầu tư

Các tổ công tác hỗ trợ đầu tư

Để thể hiện cam kết với nhà đầu tư, lãnh đạo thành phố đã quyết định thành lập:

I. Tổ công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong đầu tư và kinh doanh tại thành phố Hải Phòng.

Nhóm công tác này có trách nhiệm: Tiếp nhận và giải quyết tất cả các câu hỏi/đề xuất của các doanh nghiệp bị chậm tiến độ khi giải quyết theo quy định và luật hiện hành, kiểm soát việc giải quyết các vấn đề liên quan đến các sở, phòng ban.

Tải về:

Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 03/06/2013 của UBND thành phố Hải Phòng về việc kiện toàn Tổ hỗ trợ doanh nghiệp trong đầu tư và kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Quyết định số 1448/QĐ-THTDN ngày 26/07/2013 của Tổ hỗ trợ doanh nghiệp về việc thành lập Bộ phận giúp việc Tổ hỗ trợ doanh nghiệp trong đầu tư và kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Quyết định số 1556/QĐ-CT ngày 16/08/2013 của Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế làm việc của Tổ hỗ trợ doanh nghiệp trong đầu tư và kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Thông báo của Tổ hỗ trợ doanh nghiệp về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Tổ hỗ trợ doanh nghiệp trong đầu tư và kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

II. Tổ công tác Nhật Bản (Japan Desk).

Tổ công tác Nhật Bản – Japan Desk tại thành phố Hải Phòng được thành lập theo Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 14/8/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng. Ngày 13/11/2014, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 2490/QĐ-UBND về việc kiện toàn Tổ công tác Nhật Bản (Japan Desk).

Tổ công tác này có trách nhiệm: thực hiện các công việc nhằm đạt được mục tiêu: hỗ trợ giải quyết những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động trên địa bàn thành phố; trợ giúp ban đầu cho các nhà đầu tư Nhật Bản đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại Hải Phòng, hướng tới sự phát triển của môi trường đầu tư lành mạnh, hấp dẫn. Kể từ khi thành lập, Tổ công tác Nhật Bản đã thường xuyên họp bàn các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ được giao, góp phần vào tiến trình cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư, tăng cường phục vụ doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn thành phố.

Tải về Quyết định số 1286/QĐ-UBND ngày 14/8/2012

III. Tổ công tác Hàn Quốc (Korea Desk).

Tổ công tác Hàn Quốc – Korea Desk tại thành phố Hải Phòng được thành lập theo Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Tổ công tác này có trách nhiệm: thực hiện các công việc nhằm đạt được mục tiêu: Hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động trên địa bàn thành phố; trợ giúp ban đầu cho các nhà đầu tư Hàn Quốc đến tìm hiểu môi trường đầu tư tại Hải Phòng, hướng tới sự phát triển của môi trường đầu tư lành mạnh, hấp dẫn.

Tải về Quyết định số 1891/QĐ-UBND ngày 18/8/2015

Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng