Thông báo về tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu và phổ biến luật đấu thầu sửa đổi năm 2023