Hội nghị đối thoại giải quyết kiến nghị doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính về lĩnh vực đầu tư.