Khảo sát nhu cầu tham gia Hội nghị kết nối kinh doanh giữa các doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc tại Hải Phòng