Project on Investment and construction of infrastructure of Dinh Vu Industrial Zone – Phase II

Vốn đầu tư: 89,1 triệu USD / Mục tiêu thực hiện: Đầu tư, xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Đình Vũ giai đoạn 2 / Địa điểm thực hiện dự án: KCN Đình Vũ, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.