CONTACT

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ HẢI PHÒNG

Số 1 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại: (84) 225-3842 307

Fax: (84) 225-3842 021

Email: haiphongdpi@haiphong.gov.vn

Website: www.haiphongdpi.gov.vn

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ HẢI PHÒNG

Số 24 Cù Chính Lan, Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại: (84) 225-3841 693

Fax: (84) 225-3842 426

Email: banquanlykkt@haiphong.gov.vn

Website: www.heza.gov.vn

TỔ CÔNG TÁC NHẬT BẢN

Số 1 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng

Fax: (84) 225-3842 021

Email: japandesk@haiphong.gov.vn

Website: www.haiphongdpi.gov.vn

 

 TỔ CÔNG TÁC HÀN QUỐC

Số 1 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng

Fax: (84) 225-3842 021

Email: koreadesk@haiphong.gov.vn

Website: www.haiphongdpi.gov.vn