Công văn v/v báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư

Công văn v/v báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án đầu tư

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng đề nghị quý doanh nghiệp/nhà đầu tư rà soát, báo cáo bằng văn bản về những khó khăn, vướng mắc hiện tại của doanh nghiệp/dự án đầu tư và các đề xuất, kiến nghị (nếu có).

Xin mời click vào đây để xem công văn.