Tài liệu mẫu tham khảo

Ngành nghề kinh doanh

 

 

TÀI LIỆU MẪU THAM KHẢO

STT MẪU ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP TẢI VỀ
01 Điều lệ mẫu Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do cá nhân là chủ sở hữu.
02 Điều lệ mẫu Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức là chủ sở hữu (hoạt động theo mô hình Chủ tịch công ty, Giám đốc)
03 Điều lệ mẫu Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức là chủ sở hữu (hoạt động theo mô hình Hội đồng thành viên).
04 Điều lệ mẫu Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên.
05 Điều lệ mẫu Công ty cổ phần.
06 Mẫu văn bản đề nghị gửi kết quả đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính công