DOANH NGHIỆP

THỐNG KÊ

CÁC HƯỚNG DẪN

BÁO CÁO HÀNG THÁNG

9 Tháng Chín, 2021

Thông báo vv cung cấp thông tin ĐKDN và thay đổi ND ĐKDN trên địa bàn TP T8/2021

Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên địa […]
12 Tháng Tám, 2021

Thông báo về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 7-2021

Thông báo về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 7-2021 DS THU HỒI THÁNG 7-2021
12 Tháng Tám, 2021

Thông báo vv cung cấp thông tin ĐKDN và thay đổi ND ĐKDN trên địa bàn TP T7/2021

Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên địa […]
9 Tháng Bảy, 2021

Thông báo về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 6-2021

Thông báo về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tháng 6-2021 TB gửi Thuế DSTH tháng 06.2021 DS THU HỒI 6-2021 TỪ SYS