Danh mục ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh và đầu tư kinh doanh có điều kiện