Danh mục kêu gọi đầu tư

20 Tháng Bảy, 2022

Danh mục các dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư, không khuyến khích đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng ban hành quyết định số 1338/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục các dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư, không khuyến […]
19 Tháng Hai, 2019

Danh mục các dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư, đầu tư có điều kiện và không chấp thuận đầu tư…

Danh mục các dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư, đầu tư có điều kiện và không chấp thuận đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai […]
27 Tháng Chín, 2017

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Danh mục dự án kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) Xem tại Quyết định số 3065/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng […]
27 Tháng Chín, 2017

Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP

Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP giai đoạn 2016-2020 Xin […]