Thông báo về các khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức Quản trị doanh nghiệp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 15/0-2/2023 của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc hỗ trợ đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2023 của thành phố Hải Phòng; Quyết định số 123/QĐ-KHĐT ngày 25/7/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng: Tổ chức 04 khóa khởi sự kinh doanh, 35 khóa đào tạo quản trị doanh nghiệp cơ bản cho các các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo Kế hoạch đào tạo cụ thể như sau:

  1. Lịch tổ chức đào tạo.
  2. Tổ chức 04 khóa khởi sự kinh doanh
STT TÊN KHÓA HỌC THỜI GIAN DỰ KIẾN GIẢNG VIÊN Cán bộ quản lý lớp Loại lớp
1 Hệ thống thuế kế toán và những tử huyệt cho doanh nghiệp 5/9/2023 – 6/9/2023 Nguyễn Văn Thức Đồng Thị Mai KSKD (2ngày)
2 Xây dựng chiến lược doanh nghiệp 9/9/2023 – 10/9/2023 Nguyễn Thành Đồng Nguyễn Thị Hà KSKD (2ngày)
3 Tổng quan về hệ thống tài chính doanh nghiệp trong khởi sự doanh nghiệp 30/9/2023 – 1/10/2023 Đoàn Hữu Cảnh Phạm Ngọc Thanh KSKD (2ngày)
4 Xây dựng văn hoá doanh nghiệp bài bản 07/10/2023 – 08/10/2023 Tạ Thị Phước Thạnh Bùi Thị Hải Yến KSKD (2ngày)
2. Tổ chức 35 khóa đào tạo quản trị doanh nghiệp cơ bản
STT TÊN KHÓA HỌC THỜI GIAN

DỰ KIẾN

GIẢNG VIÊN CÁN BỘ QUẢN LÝ LỚP LOẠI LỚP
1 Chiến lược Quản trị kinh doanh 26/8/2023 – 28/8/2023 Nguyễn Thành Đồng Trần Thị Tuyết Mai QTDN
( 3 ngày)
2 Tạo động lực làm việc cho nhân viên 29/8/2023 – 31/8/2023 Đỗ Thị Bích Ngọc Nguyễn Thị Nguyệt QTDN
( 3 ngày)
3 Kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên 29/8/2023 – 31/8/2023 Phạm Thị Thơm Nguyễn Thị Hà QTDN
( 3 ngày)
4 Quản trị tài chính chuyên nghiệp trong DNNVV 1/9/2023 – 3/9/2023 Hoàng Thị Phương Lan Phạm Ngọc Thanh QTDN
( 3 ngày)
5 Kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa 1/9/2023 – 3/9/2023 Nguyễn Văn Thức Phan Thị Minh Châu QTDN
( 3 ngày)
6 Lập kế hoạch và tổ chức công việc hiệu quả 5/9/2023 – 7/9/2023 Mai Khắc Thành Nguyễn Thị Hòa QTDN
( 3 ngày)
7 Chăm sóc và quản lý khách hàng chuyên nghiệp 8/9/2023 – 10/9/2023 Hoàng Thị Thuý Phương Phạm Ngọc Thanh QTDN
( 3 ngày)
8 Kỹ năng bán hàng và xây dựng hệ thống bán hàng 8/9/2023 – 10/9/2023 Nguyễn Thị Phương Mai Phan Thị Minh Châu QTDN
( 3 ngày)
9 Lập dự án, phương án kinh doanh 12/9/2023 – 14/9/2023 Mai Khắc Thành Nguyễn Thị Nguyệt QTDN
( 3 ngày)
10 Quản trị tài chính 12/9/2023 – 14/9/2023 Đoàn Hữu Cảnh Bùi Thị Hải Yến QTDN
( 3 ngày)
11 Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình cho nhà quản lý 15/9/2023 – 17/9/2023 Nguyễn Thị Quỳnh Nga Phan Thị Minh Châu QTDN
( 3 ngày)
12 Kỹ năng quản lý thời gian 15/9/2023 – 17/9/2023 Đỗ Thị Bích Ngọc Nguyễn Thị Hòa QTDN
( 3 ngày)
13 Quản lý sản xuất chuyên nghiệp 16/9/2023 – 18/9/2023 Nguyễn Thành Đồng Phạm Ngọc Thanh QTDN
( 3 ngày)
14

 

Xây dựng nền văn hóa doanh nghiệp chuyên nghiệp, hiện đại 19/9/2023 – 21/9/2023 Tạ Thị Phước Thạnh Nguyễn Thị Hà QTDN
( 3 ngày)
15 Đọc hiểu và Phân tích báo cáo tài chính 19/9/2023 – 21/9/2023 Phùng Mạnh Trung Phạm Ngọc Thanh QTDN
( 3 ngày)
16 Digital Marketing 22/9/2023 – 24/9/2023 Đỗ Thanh Tùng Nguyễn Thị Hòa QTDN
( 3 ngày)
17 Kỹ năng giải quyết vấn đề trong quản lý 22/9/2023 – 24/9/2023 Nguyễn Thị Quỳnh Nga Bùi Thị Hải Yến QTDN
( 3 ngày)
18 Đọc hiểu và Phân tích báo cáo tài chính 26/9/2023 – 28/9/2023 Phùng Mạnh Trung Phạm Ngọc Thanh QTDN
( 3 ngày)
19 Quản lý thuế cho doanh nghiệp 29/9/2023 – 1/10/2023 Tô Văn Tuấn Phan Thị Minh Châu QTDN
( 3 ngày)
20 Kỹ năng làm việc nhóm 29/9/2023 – 1/10/2023 Hoàng Thị Phương Lan Đồng Thị Mai QTDN
( 3 ngày)
21 Nhận thức kinh doanh và ý tưởng kinh doanh 2/10/2023 – 4/10/2023 Nguyễn Thị Phương Mai Đồng Thị Mai QTDN
( 3 ngày)
22 Kỹ năng quản trị mục tiêu, lập kế hoạch & tổ chức công việc hiệu quả theo PDCA 3/10/2023 – 5/10/2023 Tạ Thị Phước Thạnh Trần Thị Tuyết Mai QTDN
( 3 ngày)
23 Tư duy chiến lược cho cấp quản lý 3/10/2023 – 5/10/2023 Đỗ Thanh Tùng Bùi Thị Hải Yến QTDN
( 3 ngày)
24 Lập kế hoạch kinh doanh 6/10/2023 – 8/10/2023 Mai Khắc Thành Đồng Thị Mai QTDN
( 3 ngày)
25 Kỹ năng lập và triển khai kế hoạch sản xuất hiệu quả 6/10/2023 – 8/10/2023 Phạm Thị Thơm Nguyễn Thị Nguyệt QTDN
( 3 ngày)
26 Lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp & Tài chính dự án đầu tư 9/10/2023 – 11/10/2023 Đoàn Hữu Cảnh Nguyễn Thị Hà QTDN
( 3 ngày)
27 Thuế thực chiến chuyên sâu 9/10/2023 – 11/10/2023 Nguyễn Văn Thức Nguyễn Thị Hòa QTDN
( 3 ngày)
28 Quản trị kinh doanh trong xu thế cách mạng công nghiệp 4.0 10/10/2023 – 12/10/2023 Nguyễn Thành Đồng Nguyễn Thị Nguyệt QTDN
( 3 ngày)
29 Nghệ thuật Marketing và quản lý dịch vụ khách hàng 13/10/2023 – 15/10/2023 Hoàng Thị Thuý Phương Đồng Thị Mai QTDN
( 3 ngày)
30 Kỹ năng quản trị của chủ doanh nghiệp 20/10/2023 – 22/10/2023 Tô Văn Tuấn Bùi Thị Hải Yến QTDN
( 3 ngày)
31 Quản trị tài chính chuyên nghiệp trong DNNVV 20/10/2023 – 22/10/2023 Hoàng Thị Phương Lan Đồng Thị Mai QTDN
( 3 ngày)
32 Chân dung quản lý cấp trung & Kỹ năng quản lý nhân sự cho quản lý cấp trung 24/10/2023 – 26/10/2023 Nguyễn Thành Đồng Nguyễn Thị Hòa QTDN
( 3 ngày)
33 Kỹ năng huấn luyện và đào tạo nhân viên 24/10/2023 – 26/10/2023 Đỗ Thị Bích Ngọc Nguyễn Thị Hà QTDN
( 3 ngày)
34 Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình cho nhà quản lý 28/10/2023 – 30/10/2023 Phạm Thị Thơm Bùi Thị Hải Yến QTDN
( 3 ngày)
35 Chân dung người quản lý sản xuất và nâng cao năng lực quản lý nhân sự cho đội ngũ Quản lý sản xuất 28/10/2023 – 30/10/2023 Tạ Thị Phước Thạnh Đồng Thị Mai QTDN
( 3 ngày)
  1. Kinh phí đào tạo:

– Đối với 04 khóa khởi sự kinh doanh: Học viên được miễn phí 100%.

– Đối với 35 khóa đào tạo quản trị doanh nghiệp cơ bản: Học viên được hỗ trợ 70% từ ngân sách nhà nước; 30% còn lại từ nguồn tài trợ, huy động và nguồn thu học phí của học viên, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

III. Đề nghị Quý doanh nghiệp đăng ký tham gia các khóa đào tạo theo địa chỉ sau:

  1. Công ty cổ phần Học viện Đào tạo HPM (đơn vị trúng thầu)

– Địa chỉ: Tầng 5, Số 17B1 lô 7B đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

– Đại diện: Ông Bùi Xuân Tiến           Chức vụ: Tổng Giám đốc

-Điện thoại: 0225.6282021    Email: daotaodoanhnghiep@hpmvietnam.com

  1. Sở Kế hoạch và đầu tư

– Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân, số 1 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, Hải Phòng.

– Bà Đỗ Thị Đông Xuân                     Chức vụ: Phó Trưởng phòng

– Điện thoại: 0912.814.299                 Email: qlptdn.dpi.hp@gmail.com

Doanh nghiệp có nhu cầu tham gia các khóa đào tạo trên đề nghị điền đầy đủ thông tin vào mẫu Phiếu đăng ký đính kèm và gửi về Công ty cổ phần Học viện Đào tạo HPM hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư trước 03  ngày dự kiến khai giảng các khóa đào tạo.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo./.

Tải phiếu đăng ký tại đây