THÔNG BÁO: “Về việc tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp”

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị đối thoại giải quyết kiến nghị doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính về lĩnh vực đầu tư, cụ thể như sau:

 1. Thời gian: ½ ngày bắt đầu từ 08h00 ngày 30/5/2023 (Thứ Ba).
 2. Địa điểm: Phòng Hội trường tầng 2, Khu nhà A, Sở Kế hoạch và Đầu tư – Số 1 Đinh Tiên Hoàng, Hồng Bàng, Hải Phòng.
 3. Chủ trì Hội nghị: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
 4. Đề nghị các doanh nghiệp:
 • Đăng ký tham dự Hội nghị đối thoại;
 • Gửi trước câu hỏi (nếu có) theo địa chỉ: Phòng Doanh nghiệp, Kinh tế
  tập thể, tư nhân – Sở Kế hoạch và Đầu tư – số 01 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng
  Bàng, Hải Phòng hoặc gửi vào email: kiennghidoanhnghiep@haiphong.gov.vn
  trước ngày 25/5/2023 để tổng hợp (Liên hệ: đồng chí Nguyễn Thị Huệ, số
  điện thoại 168.909 trong giờ làm việc).

Đề nghị doanh nghiệp đăng ký tham dự hoặc gửi kiến nghị theo Phụ lục gửi kèm Thông báo này.

Thông báo này thay cho Giấy mời.

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo tới các đơn vị, doanh nghiệp biết./.

Chi tiết:
Thong bao.signed (1)