Thủ tục đầu tư trong nước

Để hỗ trợ nhà đầu tư trong nước khi thực hiện các thủ tục đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư/điều chỉnh chủ trương đầu tư, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và đầu tư triển khai mô hình Hỗ trợ nhà đầu tư trong nước chuẩn bị hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư/điều chỉnh chủ trương đầu tư, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Tên mô hình hoạt động: Hỗ trợ nhà đầu tư trong nước chuẩn bị hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư/điều chỉnh chủ trương đầu tư, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Mục đích: Hỗ trợ nhà đầu tư trong nước khi thực hiện các thủ tục đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư/điều chỉnh chủ trương đầu tư, đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Nội dung mô hình:

– Trong quá trình nhà đầu tư trong nước xây dựng hồ sơ, Phòng Kinh tế ngành, Phòng Khoa giáo, Văn xã, Sở Kế hoạch và Đầu tư cử công chức hỗ trợ, hướng đẫn nhà đầu tư:

+ Cung cấp mẫu biểu theo quy định

+ Hướng dẫn chi tiết khai hồ sơ

+ Hướng dẫn các danh mục tài liệu cần có trong bộ hồ sơ

+ Kiểm tra hồ sơ trước khi nhà đầu tư nộp hồ sơ vào Bộ phận Văn thư Sở

– Trong quá trình tham vấn các Sở, ngành, địa phương liên quan, Sở phối hợp cùng nhà đầu tư kịp thời cung cấp hồ sơ, tài liệu và làm rõ thêm các nội dung cần tham vấn để đẩy nhanh quá trình tham vấn ý kiến của các cơ quan liên quan.

Liên hệ: Phòng Kinh tế ngành,

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng, số 1 Đinh Tiên Hoàng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Số điện thoại: 0225-3822017 /Email: cndv.dpi.hp@gmail.com

Hotline: 0905.66.58.58 (Đ/c Nguyễn Thị Thúy Hà, Phó trưởng phòng)