Thông báo về việc nộp báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2022

Theo quy định tại khoản 3 Điều 42 Luật Đầu tư “Nhà đầu tư có trách nhiệm tuân thủ quy định của Luật này, pháp luật về quy hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng, lao động, phòng cháy và chữa cháy, quy định khác của pháp luật có liên quan, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có) và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư”. Căn cứ quy định tại điểm a khoản 8 và điểm a khoản 11 Điều 100 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư, nhà đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn khác (dự án đầu tư không sử dụng vốn nhà nước) có trách nhiệm lập và gửi cơ quan đăng ký đầu tư báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 6 tháng trước ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo, lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư hàng năm trước ngày 10 tháng 02 của năm sau trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Doanh nghiệp/Hợp tác xã khẩn trương lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư năm 2022 đối với dự án đầu tư không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng về Sở Kế hoạch và Đầu tư (Số 01 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng) theo Mẫu số 01 (trường hợp dự án trong giai đoạn thực hiện đầu tư) hoặc Mẫu số 02 (trường hợp dự án trong giai đoạn khai thác, vận hành) (Gửi kèm Mẫu số 01, Mẫu số 02).

Trường hợp Nhà đầu tư không thực hiện việc lập và gửi báo cáo giám sát đánh giá đầu tư năm 2022 theo quy định pháp luật về đầu tư, căn cứ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 10 Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư, Nhà đầu tư sẽ bị xem xét phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với việc “lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư không đúng thời hạn hoặc không đầy đủ nội dung theo quy định” và phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với việc “Không thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ theo quy định; Lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư không trung thực, không chính xác”.

(Trường hợp cần trao đổi thông tin, xin liên hệ Phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng, số điện thoại: 0225.3822017).

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng đề nghị Quý Nhà đầu tư quan tâm, phối hợp thực hiện./.

Mẫu số 01-BCGS dự án trong giai đoạn thực hiện đầu tư
Mẫu số 02-BCGS dự án trong giai đoạn khai thác vận hành