Giấy mời Hội nghị phổ biến chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, xuất khẩu và kết nối đầu tư – kinh doanh năm 2022

Kính gửi: Quý nhà đầu tư/ doanh nghiệp

Thực hiện Kế hoạc công tác năm 2022, hướng đến việc tăng cường hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp thông qua hoạt động phổ biến chính sách pháp luật liên quan trực tiếp đến quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và nhằm hỗ trợ kết nối, tìm kiếm đối tác đầu tư kinh doanh, giúp tăng cường sự hiểu biết về pháp luật, phòng chống rủi ro, tăng lực cạnh tranh, quản lý và nâng cao hiểu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo và kính mời Quý doanh nghiệp tham gia Hội nghị phổ biến chính sách pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, xuất khẩu và kết nối đầu từ – kinh doanh năm 2022.

Chi tiết file đính kém:
Scan_0240