PHIẾU KHẢO SÁT KHẢ NĂNG ỨNG PHÓ CỦA DOANH NGHIỆP VỚI KHỦNG HOẢNG COVID-19

Hiện nay, Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh đang được giao thực hiện nghiên cứu phục vụ cho việc xây dựng chính sách: ” Nghiên cứu, đánh giá khả năng ứng phó của doanh nghiệp Việt Nam với khủng hoảng Covid-19, đề xuất các giải pháp nâng cao khả năng thích ứng của doanh nghiệp trước khủng hoảng’ Kính nhờ Quý doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng giúp thực hiện thu thập thông tin theo link phiếu khảo sát như sau:
Link khảo sát