Thông báo vv cung cấp thông tin ĐKDN và thay đổi ND ĐKDN trên địa bàn TP T5/2022

Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong tháng 5/2022

ToànTP – ĐKKD 05.2022