Kết quả điểm số và xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và các sở, ngành (DDCI) tại Hải Phòng năm 2021

Thông báo kết quả điểm số và xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và các sở, ngành (DDCI) tại Hải Phòng năm 2021