Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025 và năm 2022 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hải Phòng ban hành kế hoạch số 12/KH-KHĐT về vv chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025 và năm 2022 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Chi tiết file đính kèm:

12 KH-KHDT_0001.signed