Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2022 – 2025 và năm 2022 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư