Hải Phòng ban hành Danh mục các dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư, không khuyến khích đầu tư đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

UBND thành phố đã có Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 về việc ban hành Danh mục các dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư, không khuyến khích đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo 02 Danh mục này, có 32 loại dự án công nghiệp (bao gồm các tiêu chí) không khuyến khích đầu tư; 158 loại dự án công nghiệp trong 9 nhóm ngành công nghiệp (công nghiệp nặng, công nghiệp vật liệu, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ…) thuộc diện khuyến khích đầu tư.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế các Quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố: số 3499/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 về việc ban hành Danh mục dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư, đầu tư có điều kiện và không chấp thuận đầu tư trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; số 859/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 và số 958/QĐ-UBND ngày 9/4/2020 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3499/QD-UBND ngày 27/12/2018.

Tài liệu kèm theo: Quyết định số 1338/QĐ-UBND

thanhphohaiphong.gov.vn