Kế hoạch thực hiện phân tích kết quả khảo sát, điều tra và công bố kết quả đánh giá DDCI năm 2021; triển khai đánh giá DDCI năm 2022 của thành phố Hải Phòng

Uỷ ban nhân dân Thành phố Hải phòng thông báo Kế hoạch thực hiện phân tích kết quả khảo sát, điều tra và công bố kết quả đánh giá DDCI năm 2021; triển khai đánh giá DDCI năm 2022 của thành phố Hải Phòng. Chi tiết file đính kèm:

di-65-KH-UBND.signed