Thông báo về việc lập và gửi Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 6 tháng đầu năm 2021

Thông báo về việc lập và gửi Báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 6 tháng đầu năm 2021. Chi tiết xem tại Thông báo.